z.szach.in pomoc wykonaj (shift+enter) wyczyść lista tabel
Zadanie 2.1 Aliasy ('kswyka' dla tabeli)
Jeżeli zadajemy zapytanie do więcej niż jednej tabeli jednocześnie, należy przed nazwą kolumny dodać nazwę tabeli lub jej alias (nazwę aliasa podajemy po nazwie tabeli). Stosowanie aliasów skraca zapis zapytania.


SELECT imie FROM studenci
zapytanie do 1 tabeli

SELECT studenci.imie, grupy.grupa FROM studenci, grupy zapytanie do więcej niż 1 tabeli
SELECT s.imie, g.grupa FROM studenci s, grupy g j.w. z użyciem aliasów (skrótów)


Wykonaj:Wyświetl wszystkie nazwiska z tabeli studenci nadając jej alias zz

Zapytania do więcej niż 1 tabeli duplikują zwrócone rekordy (zauważ że powyżej otrzymałeś 16 studentów zamiast 8). Problem ten zostanie rozwiązany w następnym zadaniu dzięki JOIN.